Rhino 6 Level I

Διάρκεια:
28 ώρες

Rhino 6 Level I

Το Rhino 6 είναι ένα πρόγραμμα μοντελοποίησης, που δημιουργήθηκε από τον Robert McNeel & Associates.

Χρησιμοποιείται κυρίως στην αρχιτεκτονική, το βιομηχανικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων, κοσμημάτων, το σχεδιασμό αυτοκινήτων κ.λπ.

Το Rhino 6 είναι εύκολο στη χρήση του και ειδικά σε όσους έχουν ασχοληθεί έστω και για λίγο με το AutoCAD με το οποίο έχουν ίδια λογική.

Η σχεδίαση του Rhino βασίζεται σε Καμπύλες (Curves) και επιφάνειες αποτελούμενες από καμπύλες (NURBS surfaces) οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσετε σύνθετα αντικείμενα, στερεά (Solids) και πλέγματα (Meshes).

Το σεμινάριο διαμορφώνεται σε 4 ενότητες.

  • Εισαγωγική εκπαίδευση.
  • Εκμάθηση του προγράμματος σε βάθος.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένων παραδειγμάτων και projects.
  • Εισαγωγή στο Grasshopper.

Η δομή του σεμιναρίου και τα βιβλία έχουν δημιουργηθεί από το Βασίλη Κορδώνια:

Rhinoceros for Windows – Rhino Level 2 Specialist

https://wiki.mcneel.com/rhino/rhinocertified

Ενότητες του σεμιναρίου

Οι λόγοι της Εισαγωγικής εκπαίδευσης είναι κυρίως οι επόμενοι 3.

1. Καμπύλες NURBS

Το Rhino 6 είναι ένα από τα καλύτερα προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας καμπυλών NURBS.

Τι είναι αυτές οι καμπύλες και που χρησιμοποιούνται; Υπήρχαν προηγούμενα στάδια πριν φτάσουμε σ’ αυτές;

Τα ερωτήματα αυτά καθώς και άλλα που έχουν σχέση με τη λογική ανάπτυξης του προγράμματος αναλύονται στην πρώτη ενότητα.

2. 3D χώρος

Η εξοικείωση με το 3D χώρο είναι ο κυριότερος λόγος της εισαγωγικής εκπαίδευσης.

Σκοπός μας είναι οι εκπαιδευόμενοι να το χρησιμοποιήσουν με άνεση, με τη  βοήθεια και τις δυνατότητες που μας δίνει το Rhino3D. Δίνουμε έμφαση και στην αμφίδρομη επικοινωνία 2D και 3D.

3. Σχεδίαση και Επεξεργασία απλών αντικειμένων

Τέλος αναφερόμαστε στα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος όπως ανάλυση των Συντεταγμένων, Osnaps και των άλλων εργαλείων που μας δίνει το πρόγραμμα.

Στη δεύτερη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν το πρόγραμμα σε βάθος. Η ύλη χωρίζεται σε ενότητες με εξάσκηση σε απλά και σύνθετα παραδείγματα.

Η ύλη διαβαθμίζεται σε κατηγορίες αρχίζοντας από απλά αντικείμενα και προχωρώντας σε ολοκληρωμένες λύσεις.

2.1. Transform

Ξεκινώντας αναλύονται όλοι οι διαφορετικοί τρόποι που μας δίνει το πρόγραμμα Μετακίνησης, Αντιγραφής,  Περιστροφής, Αλλαγής κλίμακας και τροποποίησης διαστάσεων. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται:

Gumball.

Move, Copy, Rotate, Rotate3D.

Scale 1D, Scale 2D, Scale 3D (Non-Uniform Scale, Scale By Plane).

Mirror.

Stretch.

Array Linear & Polar (Array on surface, array along curve on surface, Array Hole).

2.2. Σχεδίαση 2D & 3D

Στη συνέχεια αναλύονται κλασσικά 2D αντικείμενα στο επίπεδο και στο χώρο. Αναλυτικότερα:

Επιλογές CPlane.

Ανάλυση των διαφορετικών κατηγοριών των Κλασσικών Γεωμετρικών αντικειμένων.

Point.

Degree 1 Curves: Line / Polyline, Rectangle, Polygon.

Σημείωση. Σε κάθε εντολή αναλύονται όλες οι υπάρχουσες υπο-επιλογές.

Για παράδειγμα στη Line αναλύονται οι υπο-επιλογές: Singe Line, Line from midpoint, Line From 4 Points, Line by 3 points from midpoint, Line Angled, Line Angled from midpoint, Line through points, Line Normal to Surface, Line Vertical to CPlane, Line Perpendicular to curve, Line Tangent Perpendicular, Line Perpendicular to 2 Curves κ.λπ.

Degree 2 Curves: Circle, Arc, Ellipse, Parabola, Hyperbola, Conic.

Degree 3 Curves: Helix, Spiral.

Free Form Curves: Control Point Curve, Interpolates Curve, Sketch Curve.

2.3. Surfaces

Συνεχίζουμε με τις κυριότερες από τις βασικές εντολές δημιουργία Επιφανειών από Καμπύλες. Στις επόμενες ενότητες αναλύονται σε βάθος και οι υπόλοιπες εντολές για Καμπύλες, Επιφάνειες και Στερεά.

Πιο συγκεκριμένα στην υπο-ενότητα αυτή αναλύονται:

Χαρακτηριστικά Καμπυλών: Isocurves, Τοπικοί άξονες U & V, Normals, History Enabled

Normals: Εντολές. Dir, ShowDir.

Planar Curves.

Extrude. Extrude straight, Extrude curve tapered, Extrude to point, Extrude Ribbon, Extrude curve normal to surface.

Revolve. Around an Axis, Ιχνηλάτηση – εντολή Picture, Rail revolve.

Sweep. Sweep 1 rail, Sweep 2 Rails.

Loft.

Blend Surface και emap.

Network & Patch.

2.4. Curves & Surface Editing

Η επεξεργασία Καμπυλών και Επιφανειών είναι το επόμενο θέμα. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται:

Control Points & Continuity.

Join, Explode, Interpolate Curve on Surface, Sketch on Surface.

Επεμβάσεις σε καμπύλες. Continue Control Points & Free Form Curves, Sub Curves, Close Curves.

Εντολές για Καμπύλες & Επιφάνειες. Offset, Tween between two curves, Tween between two surfaces.

Curves & Points. Mark curve start / end, Adjust closed curve seam, Divide.

Τροποποιήσεις καμπυλών. Extend, Trim, Fillet, Chamfer, Connect, Blend, Blend Surfaces, Arc Blend, Match Curve, Match Surface, Split.

Boolean σε Καμπύλες. Curve Boolean.

Degrees, Control points & Weights,  Αλλαγή Degree σε καμπύλη, Move Control Points, Weight Control Points, Insert / Remove Knot Points, Insert Kink Points,  Handlebar editor, Adjust End Bulge.

Ομαλοποιήσεις Καμπυλών & Επιφανειών. Rebuild Curve, Rebuild Curve non-uniform, Rebuild Surfaces, Soft Edit Curve, Edit Curve with fixed length, Move Curve Segments, Fair.

2.5. Surface Modifications

Συνεχίζοντας αναδεικνύονται μερικές από τις κορυφαίες δυνατότητες που έχει το πρόγραμμα στην επεξεργασία και τροποποίηση Επιφανειών. Ειδικότερα αναλύονται:

Γενικές επιλογές. Extend Curves on a surface, Cross section Profiles, Project to CPlane.

Extract. Silhouette, Extract Isocurves, Extract Wireframes, Extract Control Points, Create UV Curves, Duplicate Edge & Border, Extract Surface.

Δημιουργία Καμπυλών Τομών. Section, Contour.

Προβολές, Τομές & Αναπτύγματα.

Project curves, Pull, Object Intersection, Intersect two sets, Curve from 2 Views, Make 2D Drawing.

2.6. Polysurfaces & Solids

Αναλύονται οι Σύνθετες επιφάνειες και τα Στερεά. Ειδικότερα:

Επιλογές Solids.

Βασικά Γεωμετρικά αντικείμενα (Box, Sphere, Cylinder κ.λπ.).

Boolean. Εντολές Boolean (Union, Difference, Intersection, Split).

Merge & Split.

Δημιουργία Στερεών. Slab, Create Solid, Shell closed polylines, Cap Planar holes, Boss, Rib.

Τροποποίηση Ακμών.

Τροποποίηση Επιφανειών. Move Face, Move Face to a boundary, Extrude, Holes.

Εμβαδόν & Όγκος.

2.7. Blocks & Groups

Στη συνέχεια αναλύονται τα blocks και τα groups. Πιο συγκεκριμένα:

Διαφορές Blocks & Groups.

Blocks. Define Block, Edit Block Definition, Block Manager.

Insert Block, Insert from File.

Groups. Group objects.

Import.

Αρχεία AutoCAD. Open & Import.

Export. Export Selected, Export with Origin.

2.8. Advanced Transformation

Στην ενότητα Advanced Transformation αναλύονται εξειδικευμένες εντολές που οδηγούν σε βαθιά γνώση του προγράμματος, με αποτέλεσμα να μπορείτε να δημιουργήσετε οτιδήποτε φανταστείτε, εύκολα με ελάχιστο …σχεδιαστικό κόπο.

Ευθυγραμμίσεις. Align, Orient 2D & 3D, Orient on Surface.

Περιορισμοί. Set XYZ Coordinates, Cage.

Σύνθετες επιλογές. Squish, Flow Along Surface, Splop, Smash.

2.9. Hatch, Text, Dimensions, Area & Volume

Η δημιουργία Διαγραμμίσεων, Κειμένου, Διαστάσεων, εύρεση Εμβαδού και Όγκου είναι το επόμενο θέμα. Αναλυτικότερα.

Hatch.

Κείμενο. Text object.

Διαστάσεις & Μετρήσεις. Dimension Styles, Δημιουργία διαστάσεων (Linear, Aligned, Rotated, Angle, Radial, Diameter, Ordinate).

Leaders.

Μετρήσεις. Evaluate point, Measure length, Measure Distance, Angle, Measure Diameter, Radius.

Area. Area Centroid & Moments.

Volume. Volume Centroid & Moments.

Curvature. Curvature Graph.

2.10. Layouts & Print

Στην τελευταία υπο-ενότητα αναλύεται σε βάθος ο τρόπος δημιουργίας τελικών παρουσιάσεων του project και η διαφορετικές δυνατότητες εκτύπωσης (σε διαφορετικές κλίμακες, ενσωμάτωσης εικόνων, φωτορεαλισμού κ.λπ.). Τα θέματα που αναλύονται είναι:

Layouts. Δημιουργία Layout, Εναλλαγή χώρων. Model Space & Layouts.

Επιλογή κλίμακας.

Τροποποίηση μεγέθους χαρτιού εκτύπωσης.

Δημιουργία νέου Layout.

Επεξεργασία Details.

Τροποποιήσεις στο Model Space.

Print.

Στην ενότητα αυτό οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ολοκληρωμένα παραδείγματα και projects.

Αρχίζουμε με απλά παραδείγματα, τα οποία κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου γίνονται πιο σύνθετα.

Τα παραδείγματα ανανεώνονται συχνά. Στη συνέχεια αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια που ολοκληρώνονται στο σεμινάριο.

3.1. Δημιουργία κατσαβιδιού

Η άνεση στη χρήση συντεταγμένων είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του πρώτου παραδείγματος.

Αναδεικνύεται η δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων από απλά 2D αντικείμενα.

3.2. Δημιουργία Κάμερας

Στο παράδειγμα αυτό θα δημιουργήσουμε την κάμερα της επόμενης εικόνας.

3.3. Δημιουργία καρέκλας

Δημιουργία Καρέκλας από απλές Καμπύλες στο χώρο.

3.4. Δημιουργία μηχανολογικού εξαρτήματος

Από απλές 2D καμπύλες θα δημιουργήσουμε το επόμενο πολυγωνικό κλειδί.

3.5. Δακτυλίδι

Δημιουργία του επόμενου δακτυλιδιού.

3.6. Δημιουργία Ποντικιού

Δημιουργία του επόμενου ποντικιού.

3.7. Από σκίτσο σε 3D Μοντέλο

Η ιχνηλάτηση είναι πολύ σημαντική στη δημιουργία 3D μοντέλων. Η λογική του επόμενου παραδείγματος είναι η δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου από εικόνες.

3.8. Εξωτερική πολυμορφική αρχιτεκτονική επιφάνεια

Στο παράδειγμα αυτό ασχολούμαστε με τη δημιουργία σύνθετων καμπύλων αρχιτεκτονικών επιφανειών στο χώρο. Θα δημιουργήσουμε την επόμενη εξωτερική αρχιτεκτονική επιφάνεια.

3.9. Δημιουργία σύνθετης Αρχιτεκτονικής επιφάνειας

Στο παράδειγμα αυτό θα δημιουργήσουμε τη σύνθετη Αρχιτεκτονική επιφάνεια της επόμενης εικόνας.

3.10. Δημιουργία 3D Κάτοψης

Η δημιουργία 3D Κάτοψης το επόμενο θέμα μας. Μπορεί να δημιουργηθεί εξ’ αρχής 3D κάτοψη ή να αποτυπωθεί υπάρχουσα 2D.

Ο προγραμματισμός του Rhino 3D όπως και όλων των σχεδιαστικών προγραμμάτων με γλώσσες προγραμματισμού, δεν είναι …εύκολος. Χρειάζονται γνώσεις προγραμματισμού  και αρκετή εμπειρία.

To Grasshopper είναι ένα πραγματικά επαναστατικό εργαλείο Visual Programming. Με άλλα λόγια είναι δυνατός ο προγραμματισμός του Rhino 3D με γραφικό τρόπο, κατά συνέπεια πολύ πιο εύκολος τρόπος από τον καθαρό προγραμματισμό, με απόλυτη εποπτεία στο τελικό μοντέλο.

Οι τροποποιήσεις που μπορούν να γίνουν στο μοντέλο είναι γρήγορες και απλές, δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να πειραματιστεί με πολλές διαφορετικές ιδέες που υλοποιούνται άμεσα.

Στην ενότητα αυτή γίνεται μία πρώτη εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος. Αναλύονται βασικά βήματα στη δημιουργία γραμμών, καμπυλών και επιφανειών.

Αναπτύχθηκε από τον David Rutten και είναι ενσωματωμένο στο Rhino 6.

Εκπαιδευτικό υλικό

Στους εκπαιδευόμενους δίνουμε το βιβλίο Rhinoceros ® Level I, 400 σελίδων και 1300 εικόνων με πολλά απλά και σύνθετα παραδείγματα.

Rhinoceros Level I

Επικοινωνήστε με την infotech και δηλώστε άμεσα συμμετοχή για να κατοχυρώσετε τη θέση σας στο επόμενο σεμινάριο.

Δηλώστε συμμετοχή