Σεμινάρια McNeel

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 7 Level II 16 ώρες 2020-03-24
Grasshopper Level II 12 ώρες 2019-11-12
Rhino 7 Level I 28 ώρες 2021-02-09
Grasshopper Level I 24 ώρες 2020-02-19