Σεμινάρια McNeel

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 6 Level II 16 ώρες 2020-03-24
Grasshopper Level II 12 ώρες 2019-11-12
Rhino 6 Level I 28 ώρες 2020-10-05
Grasshopper Level I 24 ώρες 2020-02-19