Σεμινάρια McNeel

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Grasshopper Advanced 12 ώρες
Rhino 6 24 ώρες 2018-11-06
Grasshopper 24 ώρες 2018-12-04