Σεμινάρια McNeel

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Rhino 6 Level II 16 ώρες
Grasshopper Level II 12 ώρες
Rhino 6 Level I 28 ώρες 2019-11-19
Grasshopper Level I 24 ώρες 2019-04-11