Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2020-09-09
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2020-06-17
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2020-10-19
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2020-10-07
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2020-10-05