Σεμινάρια

Σεμινάριο Διάρκεια Έναρξη Σεμιναρίου
Autodesk 3ds Max 48 ώρες 2020-08-25
Autodesk Revit Structure 28 ώρες 2020-06-17
Revit Architecture Advanced 20 ώρες 2020-06-16
Autodesk Revit Architecture 48 ώρες 2020-09-01
Autodesk Revit MEP 28 ώρες 2020-06-22